Home

Et interview med Dr. Edgar Villanueva

Linux Journal bragte fredag den 24. maj 2002 følgende interview med den Peruvianske kongresmand Dr. Edgar Villanueva.

Intervievet blev gennemført på spansk og er oversat til engelsk af Graham Seaman.

Linux Journal har givet tilladelse til denne oversættelse til dansk som er foretaget på basis af den engelske tekst.

Den gode doktor taler ud om sin baggrund med hensyn til frit programmel, om hvordan han er blevet inspireret og om fremtiden for frit programmel i Peru.

Dr. Edgar Villanueva er for nyligt blevet noget af en berømthed i kredsene omkring Frit Programmel og Open Source som et resultat af hans lovgivningsmæssige bestræbelser der vil favorisere frit programmel samt hans vidt udbredte, velinformerede og overbevisende/engagerede svar til et brev fra en direktør hos Microsofts Peru-afdeling.

Det meste af pressens dækning har fokuseret på brevet og svaret på dette. Men en vigtig side af historien er hvordan (lov)forslaget blev til og hvordan det har kunnet samle støtte. I nedenstående interview anderkender Dr. Villanueva taktfuldt den støtte som Perus Linuxbrugergruppe (PLUG) har ydet. Gennem udveksling af e-post med Antonio Ognio, en Peruviansk aktivist og medlem af PLUG, har vi fundet ud at brugergruppen (LUG) rent faktisk spillede en rådgivende rolle i forbindelse med at finde frem til formuleringen af nogle af de mere følsomme områder af lovforslaget. Linuxbrugergruppers deltagelse i fremstillingen af lovudkast - er grasrodengagement i bedste stil.

LJ Hvor meget kendskab eller erfaring har De omkring frit programmel?

Villanueva Jeg har holdt mig ajour med Perus fortalere for frit programmel i flere år. Dette gælder både den filosofi der er drivkraften i det og det faktum, at der er både tekniske og økonomiske grunde til, at dette programmel muliggør etablering af løsninger hos en række organisationer.

LJ Der er flere andre lande fra Asien over Europe til Sydamerika som overvejer lovforslag som ligner Deres lovforslag nummer 1609, Har De kendskab til dem? Hvis det er tilfældet, er der elementer i Deres lovforslag som gør det anderledes?

Villanueva Lovforslag nummer 1609 er nu blevet forbedret og bliver i øjeblikket udvalgsbehandlet som nummer 2485, og har nu fået kongresmedlem Jacques Rodrich som medforslagsstiller. Kongresmedlem Daniel Estrada har foreslået en lignende lov, der er udarbejdet i den samme ånd som frit programmel bygger på. Blandt de andre lande er Brasilien og Argentina den der kommer tættest på. I Europa har vi kendskab til den lov, der er blevet vedtaget af den Tyske forbundsdag, samt lovforslaget i Frankrig, og undersøgelsen som er blevet præsenteret for det Engelske parlament. I Asien er der først og fremmest det som den Kinesiske regering har gjort. Alle disse lovforslag er stort set identiske, men i vores, ligesom i Argentinas, forlanger vi udelukkende brug af frit programmel i alle offentlige institutioner. Selvfølgelig betyder det at der er brug for en hel proces for at kunne føre dette ud i livet, en proces der vil tage tid fordi der er offentlige institutioner som fungerer udemærket med proprætært programmel og som kun vil vælge frit programmel til at løse deres fremtidige behov, i det jeg går ud fra at der findes leverandører til det. Dette gælder egentlig generelt for enhver institution. Jeg nævner dette fordi jeg er klar over hvor kritisk denne omlægning er, hvor vigtig omhyggelig planlægning er, og hvor vigtig det er at have rådigheden over de nødvendige midler til at dække den tid der er behov for og den risiko man løber.

LJ Er den foreslåede lov om frit programmel inspireret af lovforslag fra et andet land?

Villanueva Støtten fra den Argentiske bevægelse er uvurdelig. Først og fremmest vil jeg gerne anerkende den stort indsats fra Enrique Chaparro, Federico Heinz, alle deltagerne på "proposicion" e-post listen, Cordoba Linux bruger gruppe, Vía Libre Foundation (fonden "Vejen til frihed") samt Dr. Dragan og hans team. Deres store ekspertise har suppleret vores og gjort det muligt at gøre fremskridt uden at tøve. Denne direkte kontakt til den Argentiske bevægelse blev foreslået af Dr. Stallman, og vi kender alle til han pioneragtige vision om frit programmel.

LJ Findes der, på nuværende tidspunkt, megen (brugerorienteret) uddannelse målrettet mod Linux og andet frit programmel indenfor Perus offentlige skolevæsen, hvor den der underviser har eksamen fra en højere læreanstalt? Hvis ikke, er der så planer om dette?

Villanueva Her vil jeg gerne fremhæve den fine støtte fra den lokale GNU-Peru bevægelse, PLUG, fremfor alt "Activismo"-gruppen, som bedredviligt stillede deres samlede ressourcer til rådighed for at nå dertil hvor vi er i dag. Anvendelsen af frit programmel er stadig begrænset, men den vokser eksponentielt. I de seks måneder der er gået siden vi introduserede lovforslaget, er bevægelsen blevet ved med at vokse, og projekter er påbegyndt på universiterne (Ingenørakadamiet, Ricardo Palma) som vil uddanne fremtidige lærere. På et af universiteterne er de allerede igang med at evaluere et fremtidigt diplom eller certifikat i frit programmel. Det er ikke kun i Lima det foregår. Bevægelsen i provinserne inde i landet er faktisk den stærkeste og den mest interessante, fordi vi alle ved at det er dem der vil få den største gavn.

LJ Hvis loven bliver vedtaget, forudser du så et behov for at Perus regering udvikler nogen af deres egne systemer?

Villanueva Det kunne være en af mulighederne, men det er ikke det centrale formål med loven. Formålet er at etablere staten som en central forbruger og at skabe efterspørgsel efter private firmaer som udvikler programmel og tilbyder tjenesteydelser. For at skabe ægte konkurrence mellem disse firmaer, er det vigtigt at der kommer flere af dem, hvilket også hurtigt vil ske på grund af kravet om anvendelse af frit programmel. Som følge af de liberale love og globaliseringen af økonomien som regeringer er så glade for, er det ikke utænkeligt at udenlansk kapital kommer hertil og investere i dette marked.

LJ Hvis det er tilfældet, er der så nogen planer for hvordan disse vil blive financieret?

Villanueva Finansieringplaner kunne etableres i nogle tilfælde, ligesom staten kan finansiere et hvilket som helst andet projekt i andre sektorer, men målet er ikke at staten skal være den største udvikler af programmel. Måske kunne den deltage i initiativer hvor både statslig og privat finansiering indgår, men den skal ikke etablere sit eget bureaukrati. Hovedformålet er at skabe fri konkurence mellem firmaer som gerne vil være med til at give Perus tekniske og videnskabelige samfund den kontrol som muliggør deres egen forskning og udvikling, og derigennem skabe programmel som kan konkurrere med det der kommer fra udlandet.

LJ Der er en voksende tilbøjelighed til at indehavere af ophavsret lader den ikke alene omfatte programmel, men også information. Er der noget lovforslag der kræver at e-bøger der købes af regeringen også skal skal være omfattet af licensbetingelser der tillader fri adgang og rimelig brug?

Villanueva Det er en pointe der også bekymrer mig, så jeg følger med i hvad der foregår i andre lande, men ideen er at tage et skridt ad gangen og kæmpe for det som allerede er inden for rækkevidde. Selvfølgelig vil borgerne, når de forstår at der er nye alternativer til dem de bruger på grund af pres fra medier og private interesser, forlange at deres lovgivere udvikler love der svarer til dem der gælder for frit programmel.

LJ Er Peru forpligtet af internationale aftaler som udenlandske leverandører kunne bruge imod lovforslag nummer 1609?

Villanueva Lovforslaget begrænser ikke handelsfrihed på nogen måde og påvirker ingen eksisterende love, således bliver ingen af de internationale frihandel aftaler eller internationale aftaler om immaterielle rettigheder påvirket ved at loven træder i kraft.

LJ Hvordan ville Perus regering gennemføre granskning af sikkerheden omkring frit programmel som der overvejes at tage i brug?

Villanueva Da det vi foreslår en ny model, mangler vi stadig at tilpasse reguleringen omkring loven, som af lovgivningsmæssige årsager ikke er en del af loven. I hvert fald skal disse reguleringer udvikles med deltagelse af it-eksperter og der er ganske mange af dem her i landet, men det skal være under hensyntagen til modellen for frit programmel. Det er i disse (reglerne) at alle nødvendige mekanismer for normale og særlige anvendelser, sikkerhed, granskning, osv. vil blive fastlagt.

LJ Anerkender Peru patenter på matematiske algoritmer eller forretningsmetoder? Kunne sådanne patenter bruges til at nægte regeringen adgang til vigtigt frit programmel?

Villanueva I øjeblikket er programmer beskyttet i Peru af loven om ophavsret. Da frit programmel altid har respekteret ophavsret og altid er blevet udviklet effektivt under den lovgivning. Jeg tror ikke at loven vil blokere denne normale udvikling, sålænge loven ikke ændres. Men patenterne som de har ønsket at indføre globalt siden Haag-konventionen er noget helt andet.

- Oversat til engelsk af Graham Seaman.

Richard Vernon er ansvarshavende redaktør og Don Marti er teknisk redaktør hos Linux Journal.

Side tæller

Valid HTML 4.01!

Oversat til dansk af Anna Jonna Armannsdottir, Hans Christian Studt og andre medlemmer af Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG)

Her er den oprindelige engelske oversættelse

Andre oversættelser af Dr. Edgar Villanueva svar til Microsoft findes på: http://pimientolinux.com/peru2ms/

Flere oplysninger om Linux og modellen for frit programmel kan findes hos Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG)